انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

کمیته غذایی

نام شرکت

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

پدیده پخش خوزستاندبیر کمیتهامیر کیوان کتانی1
حیات پخش خوزستانعضورضا کتانی2
الوند یاران سحر همدانعضویاسر حردان3
پدیده ایده پردازان سرافرازعضوامیرسالار سرافراز4
سپهر الوند گستره جنوبعضوصحت نیا5