انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

هیئت مدیره و بازرس

نام نام خانوادگیسمتنام شرکت
مجتبی زمانیرئیسپخش رازی
علی نجفی بیرگانی
نایب رئیسپخش گیاهی نجفی
محسن بنی طرفیدبیر 
امیر سالار سرافرازخزانه دارپدیده پخش سرافراز
امیرسالار سرافرازعضوپدیده ایده پردازانسرافراز
سعیدی مهربازرسنخبگان