انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

هیئت مدیره و بازرس

نام نام خانوادگیسمتنام شرکت
رضا شالباف زادهرئیساقلیم داروی رازی
علی نجفی بیرگانی
نایب رئیسپخش گیاهی نجفی
محسن بنی طرفیدبیر 
علی سقاکهوازخزانه دارآدوراطب
امیرسالار سرافرازعضوپدیده ایده پردازانسرافراز
سعیدی مهربازرسنخبگان