انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

اعضای شرکت های پخش محصولات صنعتی و ...

نام شرکتمدیر عاملمدیر شعبهنوع فعالیتنوع پخشتلفنفکسایمیل
شرکت گیلاس وب آل محمدصنعتیاستانی   
پارس خزر حیدریصنعتیسراسری3449253334492533management@parskhazar.com