انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

اعضای شرکت های پخش محصولات بهداشتی و آرایشی

ردیفنام شرکت های توزیع بهداشتی آرایشینام مدیرتلفن ثابتنمابرگسترهسبدکالاآدرس ایمیلتوضیحات
1دنیای نگین مهرجنوبمهدوی35577505635575194استانیبهداشتی آرایشیdonyaemehrjonob@yahoo.com 
2آریان کیمیاتککنگرلو33213012-13 سراسریبهداشتی آرایشیSaeedaliabadi20@gmail.com 
3تهران بورانحامی پور3444347434444184سراسریبهداشتی آرایشیs.moghaddam@tehranbouran.co.ir 
4رادین تجهیز نوینشالباف زاده36574635 استانیبهداشتی آرایشیradintajhiz@gmail.com 
5ارشیانگین گمارحسین پور613223417 استانیبهداشتی آرایشی2234170@gmail.com 
6مانلی بهداشت پارسرمضانی32226681/32230206 ،            33908272-سراسریبهداشتی آرایشیManapakhsh@gmail.com
hamidramezani0611@gmail.com
 
  • 7
شکوفامنشغلامپور32283117 سراسری

بهداشتی ارایشی

hoseyn_apple@yahoo.com 
8پارساطب سپهررسولی35575867 استانیبهداشتی آرایشیesmailrasouli77@gmail.com 
9لابراتوار های اخویخانم روئوفی3222385 سراسریبهداشتی ارایشیa.raoufi@akhavilab.com 
10حیات پخش خوزستانرضا کتانی35575717 استانیبهداشتی ارایشیhayatpakhsh@gmail.com