انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

لیست اعضا کمیته دارویی

نام و نام خانوادگیسمتنام شرکت
رضا نقیبیدبیر داروپخش
مجتبی زمانیعضوپخش رازی
علی نجفی بیرگانیعضوپخش داروهای گیاهی نجفی
علی سقاکهوازعضوآدوراطب
علیخانیعضوپخش کارن