انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

اعضای شرکت های پخش محصولات غذایی

ردیفنام شرکت غذایینام مدیرتلفن ثابتنمابرگستره فعالیتآدرس ایمیلتوضیحات
1بهفران گسترجنوبسبزیوند35575380-3220295535575378استانیbefarangostar.co@gmail.com
persian360@gmail.com
 
2آریاپارس دمسفرهادی35573044-735575995سراسریdemesaahwaz@gmail.com 
3ارتا پخش شیرازدیناپورصدامی33906717 سراسریpgkaroon@gmail.com 
4الوند یاران سحر همدانیاسر حردان33784224 سراسریinfo@alvandyaran@yahoo.com 
5امید پخش پایدارمیلاد امیدبخش33908267 استانیmilad.omidbakhsh@yahoo.com 
6آرپانوشهدایت3227041132270416سراسریmortezahedayat20@yahoo.com 
7باتی چاو ایرانیانکرمی رضا322739153 سراسریr.karami@bonnychaow.ir 
8به پخشپورکاید33907010,11,12/33906106, 533907010سراسری
ansarikhah2015@gmail.com
 
9بهارپخش فراگیر مجدم35561979 استانیpakhshbahar98@mail.com 
10بین المللی چای دلفین(پرند)فرازمند 3226325 سراسری  
11پارس خزرحیدری349253934492533سراسریr.heydari@parskhazardc.com 
12پخش ایران(شیرین عسل)علیرحمی3228443732284437سراسریn.babadi@psiran.co.ir
f.hosseinzadeh@psiran.co.ir
boos@ahwaz.psiran.net
 
13پخش پدیده پایدارسید جوادی
  
6136574137 سراسریHmz461@yahoo.com 
14پخش پگاه (دلپذیر)داربر3377432133787448سراسریinfop1@pegah.com 
15پخش زاگرسرادمنش  سراسریk.radmanesh@hatmil.com
k.radmanesh@zagros.com
 
16پخش مهرگان حافظحسین پور دارابی  سراسری  
17پدیده ایده پردازان سرافرازسرافراز35575637,38,44,45,49 استانیpadideh.sarfaraz95@gmail.com 
18پدیده پخش خوزستانامیر کیوان کتانی35575717-20- 2535575688استانیAk.katany@yahoo.com
padidehpakhsh@gmail.com
 
19پرنیان طعام جنوب
احمدبهبهانی
322184503221070032920420استانیAhvazptj.co@gmail.com 
20پرنیان مهیارنقدی34486373,6 سراسریAlinaghdi59@yahoo.com
parnianmahyar123@gmail.com
 
21پگاهحمیدی  سراسری  
22پارس طلوع رایکا 35573294 استانیaminmalek8616@gmail.com 
23حیات پخش خوزستانرضا کتانی35575717-20- 2535575688استانیrezakatani@yahoo.com 
24داداش برادر(شونیز)فلاحی3227003732271255سراسریahvaz@shoniz.com 
25دریا دلان یاس کارون 
 نوروزی
3339605733396025استانیyasekaroon@yahoo.com 
26رامکمددی33739352 سراسریahwaz.distributionunit@ramakdairy.com 
27زرین پخش بلک
محمد علی بلک
35575548,4135575540استانیmohamad.balak@yahoo.com
fati_bagheri2017@yahoo.com
info@zpbelak.com
 
28سافروشام خوزستان گسترافتخار35575733    
29سپهر الوندگستره جنوبصحت نیا3556884035568844استانیSepehralvand.gostarehjonoob@gmail.com 
30ستاره یخی آسیاایرج ستوده3336296 سراسریfaridokhtghelich@gmail.com 
31صفا پخشجهانگیری پور35573470-3  سراسریm.kaabomeyr@shakelligroub.com 
32طلوع پخش آفتاباسدالله پور34427951-5234427950سراسری  
33فرا پیشرو جنوببهنام بلک35575637,38,44,45,4935575636استانیfarapishro@gmail.com 
34کارن پیشرو تجارت ایرانیانالیاسی  سراسریa.farrokhi@karenco.info 
35کاسپینمطیعی  سراسری  
36گلرنگ پخشمهرشادشاملی3228840732288815سراسریFariba_erfani6415@yahoo.com 
37گلستان
درافشان
3447027334461645سراسریfdorafshan@golestan.com
ahvazfa@golestan.com
 
38مدبران کوشای ایرانیانمزرعه35566478 سراسریmodaberan.ki.co@gmail.com 
39مطلوب تجارت ایرانیانسعیدپور تراب35575483
35575492/35575757
218977887استانیimanpoortorab@gmail.com
saeidpoortorab@gmail.com
 
40مهرپاداکسینحسین پور33798133/3377312833776249استانیMehrpadoxin5@gmail.com 
41میهنحیدری 3442701634427016سراسریahvaz-distribution@mihan-dairy.com 
42نیناآبسالان33796751 سراسریninaoil.edari@gmail.com 
43یک ویکحسینی33787836 سراسریsherkat1&1ahvaz@gmail.com