انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

اساسنامه انجمن

برای مشاهده اساس نامه شرکت فایل زیر  را دریافت کنید.

لینک دانلود