انجمن شرکت های صنعت پخش استان خوزستان

اعضای شرکت های پخش دارویی

ردیفنام شرکت دارویینام مدیرتلفن ثابتنمابرگستره فعالیتآدرس ایمیلتوضیحات
1اقلیم داروی رازیشالباف زاده36574636-9 - 36573322استانیEghlim_daroye_razi@yahoo.com 
2 اکسیرمیثمی34417974 سراسریalghasi@exirpd.com
 
3البرزخانلری33392718/3339995933392693سراسریAlb527.ahvaz@gmail.com
 
4التیام 
مقدم
36575250/36575055
36574137
36575049سراسریmoghadamh@eltiampharm.ir
mashkoorin@eltiampharm.ir
 
5الیت داروقلی پور36574484/85/86
36575226
 سراسریelitedaru@yahoo.com-mehdiieliteco2020@gmail.com
 
6اهوراپخش امین 35573586 سراسریinffo@ahourapa.com
m.karimi1985@yahoo.com
 
7آدوراطبخانم جمالی3460829134608291سراسریshideh.ziba@yahoo.com
m.keimanesh@mail.com
 
8به پخش داروی ممبینی

3390610733906528سراسریhabibipour@yahoo.com
amir09@yahoo.com
 
9بهرسان داروناصری3373919833739198سراسریFarhad.fpour@yahoo.com
Khoozestan_edari@yahoo.com
 
10بهستان پخشمحسنی34608030-8034608031سراسریMilad.khasraji@gmail.com
asy_6532@yahoo.com
 
11پخش نجفینجفی35575154(5)
35575126/35575126
35575154(5)استانیpakhshenajafi@gmail.com
mojtabanajafi@gmail.com
 
12پوراپخشمحمدرضایی32907124-7 سراسریInfo_ahvaz@pourapakhsh.com
naeemzadeh1872@gmakil.com
 
13پونل برسامبرون35573659 سراسریahvaz@poonelbersam.com 
14تجهیز گران طب نوینسروستان35575727,28,2935575730سراسریsarvestan_67@yahoo.com 
15تدبیرداروی تابان      
16دارو پخشرضا نقیبی33907124/3390701
33906041
33907125سراسریamingouldusa@gmail 
17داروگستر باریج اسانسنوروزی3460801634608133سراسریnoroozinavid@yahoo.com 
18داروگستر طبیعت زنده(مرساقیان3392077533920778سراسریceo@tezlabs.com 
19داروگستریاسینشایگان منش3557542235575421سراسریkhuzestan@dgyasin.ir
vahid.es63@yahoo.com
 
20دایا داروسید امین هاشمی 365774486و3654748435575244سراسریDaya_darou@yahoo.com

 
21دی داروامیداکبری3557533435575334سراسریh.akbari@dayadarou.ir
hosein6114@yahoo.com
 
22رازیزمانی33908330,3/3908103 33908302-سراسریRaziahwaz.co@gmail.com 
23سایه سمنفردوسی نیا33907916(202)33907916(8) سراسریadelferdosi9@yahoo.com
fnabizadeh@sayesaman.com
 
24سبزدارو سپاهان حمیدی 33387459سراسریmrchaabi@yahoo.com
h2hamidi@yahoo.com
 
25سلامت پخش هستی قاسمپور35575551,235575550سراسریghasempour.abdolreza@salamatpakhsh.com
asadi.mohamad@salamatpakhsh.com
 
26سهاهلال امیرپورمحمدی3,336,994,033,335,19033,369,940سراسریAmin.hashemi66@yahoo.com
m_soheili1@yahoo.com
 
27سیناپخش ژنقنواتی34608064 سراسریamirpourmohammadi@yahoo.com 
28سیناپخش صبامهدی نقیبی6191002775 سراسریkhoozestansinapakhshsaba@yahoo.com
bigdeli.soltan@yahoo.com
 
29شفاارادروغنی زاده3373957633739131سراسریRamin.roghanizadeh@gmail.com
bluesky.am2004@gmail.com
shirzadiasad@gmail.com
 
30فردوسحیدرپور3448602534486026سراسریMrhr3520@gmail.com
sheikhzadeh.s@gmail.com
 
31قاسم ایرانحسینی33906442
حیاتی33906441
33908106سراسریghasemiranahvaz1379@gmail.com
a.hayati52@yahoo.com
behfar_dave@yahoo.com
 
32کارنعلیخانی36574952 سراسریk.alikhani@gmail.com 
33لیوار 32239006و7
32920554
 سراسریkhuzestan@livarbranch.ir 
34محیادارومهجوری محمد36576640,2,3,5
36574595
36576640سراسریahvaz@mahyadarouinc.com 
35ممتازباغبانی34608021،34608312و1434608116سراسریmomtazahwaz@gmail.com
 
36مهبان داروپیمان بارانی3557561935575620سراسریahvaz@mahbandaroudc.com
hesabahvaz@mahbandaroudc.com
 
37نخبگانفرخ پی* 355757992187792202سراسریNokhbegan_ahvaz@yahoo.com

 
38هجرتمولا هویزه4486012 ,34486013-4486011سراسریAhvaz.hejratco@gmail.com
 
39هنارداروپیله وران36575321 سراسریhanardarou.ahvaz@gmail.com 
40یاراطب ثامنخسروی35575097 سراسریvahidkhosravavihajivand@gmail.com